Combiplan Nijverdal

Door VHGK 6 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Combiplan Nijverdal

Dwars door het centrum van Nijverdal komt een nieuw tracé voor de N35. Onderdeel van dit tracé is een 1.700 meter lange tunnel voor zowel trein als auto, die midden in een woonwijk wordt gegraven. Deze gecombineerde tunnel is uniek in Nederland.

Combiplan Nijverdal

Samen met de provincie, gemeente Hellendoorn en ProRail en regio Twente werkt Rijkswaterstaat van 2008 tot en met 2014 aan een nieuw tracé voor de N35. Nu loopt deze rijksweg dwars door het centrum van Nijverdal en moeten weggebruikers het spoor via een aantal ongelijkvloerse kruisingen oversteken. Dit zorgt niet alleen voor files, maar ook voor een zeer ongezonde en gevaarlijke situatie. In 2014 is de nieuwe weg klaar en behoort dit tot het verleden.

Doelstellingen

Met het Combiplan Nijverdal wordt een snellere doorstroming op de weg, een verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en vergroting van de leefbaarheid en veiligheid in het dorp gerealiseerd. Om dit resultaat te behalen hebben de inwoners bijna zeven jaar lang te maken met werkzaamheden. Zaak dus om alle betrokken partijen én de inwoners van Nijverdal zoveel mogelijk te betrekken bij de plannen en de uitvoering en hen ook continu op de hoogte houden van de vorderingen en werkzaamheden.

Rol Van Hulzen

Van Hulzen is als communicatieadviseur voor het projectteam verantwoordelijk voor de strategie en vervult de rol van strategisch communicatieadviseur namens Rijkswaterstaat richting derden. In nauwe samenwerking met de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat onderhoudt Van Hulzen contacten met onder meer vertegenwoordigers en communicatieadviseurs van de betrokken partijen, met omwonenden, ondernemers, belangengroeperingen en bedrijven in de toeristische sector.

Om goed met de doelgroepen te kunnen communiceren op dit intensieve project, is, naast een heldere strategie en een communicatieplan en verschillende deelplannen, een breed palet aan communicatieactiviteiten en –middelen ontwikkeld. We noemen er een paar:

  • een stakeholdersanalyse (wie zijn relevante stakeholders, hoe staan ze in het project, welke invloed hebben ze en hoe gaan we hen betrekken/benaderen);
  • jaarlijks extern communicatieonderzoek onder inwoners van de regio (hoe staat het met de kennis en houding en wat betekent dit voor de strategie);
  • verzorgen omgevingscommunicatie (onder meer bewonersbrieven, tweewekelijkse advertentie in de plaatselijke courant, factsheets)
  • planvorming en uitvoering starthandeling (een voor de betrokken partijen en een op bestuurlijk niveau);
  • ontwikkeling en inrichting van een informatiecentrum met informatiepanelen, films, etc.;
  • ontwikkeling en organisatie inloop-/informatieavonden/open dagen (structureel 4x per jaar voor de hele gemeente en ad hoc voor specifieke wijken, of over specifieke thema’s).
Deze case gedeeld 0 keer
 000